Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Zapraszamy do udziału w konkursie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =
Sleeveface, czyli ubierz się w książkę
,,Autor pisze tylko połowę książki, druga połowa należy do czytelnika,
                                                                                Józef Korzeniowski
Biblioteka szkolna zaprasza młodzież i nauczycieli naszej szkoły do udziału w konkursie fotograficznym “SLEEVEFACE, CZYLI UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ”.
Sleeveface – zdjęcia przedstawiające osoby fotografowane z zasłoniętą przez okładkę książki lub czasopisma częścią ciała. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące kreatywne, śmieszne połączenie fotografowanej osoby z ilustracją na okładce. Należy tak zapozować lub ustawić się do zdjęć, aby poza stała się „elementem” okładki, który „wychodzi” poza papier.
Serdecznie zapraszamy!
REGULAMIN
Organizatorzy konkursu Biblioteka Szkolna w SP nr 5 w Piotrkowie Tryb. Koordynatorzy konkursu: Ewa Woźniak , Agnieszka Płachta, Urszula Zielonka, Katarzyna Skóra, Anetta Jakubik – Piątkowska.
Czas trwania konkursu: do 30 stycznia 2023 roku.
Cele konkursu:
* popularyzacja czytelnictwa w niekonwencjonalny sposób
* rozwijanie zainteresowań i pasji fotograficznych
* upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
 
Zasady konkursu:
1. Uczestnikami konkursu może być młodzież i pracownicy.
2. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zapewnia, że: posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania fotografii na wystawach pokonkursowych oraz w innych publikacjach promocyjnych lub informacyjnych szkoły.
5. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace nie nagrodzone w innych konkursach oraz będące oryginalnymi pracami autorów.
6.Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
 Warunki dostarczenia:
1. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 prace.
2. Fotografie należy wysłać na e-mail pracownika biblioteki: maska2010@wp.pl,
Zasady rozstrzygnięcia konkursu:
1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez Organizatorów.
2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
3. Laureaci otrzymają nagrody.
4. Nagrodzone fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły .        
5. Wszystkie prace nadesłane na konkurs zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
6. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu jego rozstrzygnięcia.
Postanowienia końcowe:
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
2. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkurs
powrót