Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Zajęcia dodatkowe

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =

Koło polonistyczne

„Nieważna jest ilość wiadomości, lecz ich jakość”.
Prowadząca: Alicja Pabich
Rozwijanie zainteresowań polonistycznych uczniów oraz doskonalenie juz nabytych umiejętności to główne cele koła polonistycznego, które skierowane jest do uczniów klas szóstych.

Na zajęciach dzieci rozwiązują starannie dobrane zestawy ćwiczeń sprawdzających stopień opanowania wiadomości i umiejętności. Zmagają się z trudną pisownią języka polskiego, pisząc testy ortograficzne. Sprawdzają swoje umiejętności posługiwania się różnymi formami wypowiedzi.  Ich prace nie podlegają ocenie, aczkolwiek są sprawdzane i wspólnie omawiane.

W tym roku szkolnym tradycyjnie  uczestnicy koła będą reprezentować szkołę w międzyszkolnym konkursie polonistycznym „Szansa na szóstkę”.
Wszyscy życzymy im powodzenia!

Koło matematyczne

"Liczba jest istotą wszystkich rzeczy".
Prowadząca: Maria Fajer

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z klas szóstych, którym logiczne myślenie sprawia przyjemność i satysfakcję, nie boją się niepowodzeń i chcą wszystko do końca zrozumieć.

Uczniowie są przygotowywani do udziału w konkursach matematycznych: międzynarodowym „Kangur” i międzyszkolnym „Tęga Głowa”. Niektórzy z nich osiągają znaczne sukcesy, pozostali cieszą się z mniejszych osiągnięć, na tle klasy czy szkoły. U wszystkich zdobyta wiedza procentuje, gdy matematyka ingeruje w ich życie, pozwala poznać i zrozumieć zjawiska, jakie dzieją się dookoła.

Szkoła Malowania

"Zgłębiaj sztukę, która jest nauką i naukę, która jest sztuką".
Instruktor: Iwona Sobańska

Celem zajęć jest przygotowanie najmłodszych:

·         Do odbioru sztuki zarówno dawnej jak i współczesnej realistycznej i abstrakcyjnej, a przez to często niezrozumiałej i niedocenianej.
·         Poznania własnych zdolności i ich świadomego, ukierunkowanego rozwoju.        
·         Rozwijania inwencji twórczej dzieci i młodzieży.
·         Włączenia sztuki we własne, osobiste życie, umiejętność praktycznego wykorzystania pozyskanej wiedzy i zróżnicowanych technik plastycznych.
·         Realizacja potrzeb własnych, grupy, społeczności lokalnej, szkoły w odniesieniu programu wychowawczego szkoły.   

Aby pozyskać umiejętność posługiwania się językiem sztuki, dzieci uczestniczą w uroczystych wernisażach i spotkaniach z artystami; twórcami naszego regionu, kraju i świata. Wykonują szkice na podstawie prac uznanych już mistrzów. W programie zajęć  ważne miejsce zajmuje samodzielna twórczość członków grupy i rozwijanie indywidualnych predyspozycji.

Zespół taneczny FOKUS

"W tańcu możesz sobie pozwolić na luksus bycia sobą".
Instruktor: Alina Mrozik

Cele zajęć tanecznych:
- Reagowanie ruchem na zmiany tempa i dynamiki, na akcent muzyczny i metryczny,
-  Kształtowanie umiejętności rozplanowania przestrzeni krokiem,
-  Opanowanie kroków tańców towarzyskich, ludowych i dyskotekowych,
-  Tworzenie spektakli tanecznych,
-  Improwizacja ruchowa,
-  Uwrażliwianie na wartości estetyczne w sztuce,
-  Rozwijanie twórczości dziecięcej i ekspresji twórczej,
-  Znajomość pozycji klasycznych rąk i nóg,
-  Rozwój szybkość zapamiętywania poznanych kroków oraz krótkich i dłuższych układów tanecznych,
-  Wyrażanie nastrojów związanych z charakterem wykonywanego tańca,
-  Znajomość zasad i sposobów rozgrzewania i rozciągania mięśni,
-  Taniec indywidualny i grupowy,
-  Taniec według własnego pomysłu,
-  Taniec z wykorzystaniem rekwizytu.

Tematyka zajęć ułożona jest spiralnie, co oznacza, że będzie powtarzana w kolejnych latach pracy zespołu, umożliwiając dziecku poszerzenie umiejętności zgodnie ze wzrostem jego możliwości percepcyjnych. Program będzie różnił się stopniem trudności w kolejnych latach, lecz w miarę potrzeb i rekrutacji nowych członków zespołu będziemy utrwalać już zdobyte umiejętności, po to, aby inni mogli przejść przez kolejne etapy nauki.

Właściwa organizacja zajęć koła wpływa na rozwój sfery emocjonalnej, intelektualnej, funkcji poznawczych, kompensacyjno – relaksacyjnych, kształtuje uzdolnienia muzyczno-taneczne, umożliwia przeżycie radości, odnoszenie sukcesów.

Cechą charakterystyczną naszych zajęć jest miła, swobodna atmosfera i zabawa, w której dziecko szybko opanowuje umiejętności i nawyki. Dziewczynki pomagają sobie w przezwyciężaniu trudności i dopingują się wzajemnie.

Co roku zespół taneczny występuje na uroczystościach szkolnych z okazji Dnia Kobiet, Dzień Matki, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, święta patrona szkoły.
Członkowie zespołu  promowali  szkołę   pokazując swoje umiejętności taneczne   uczniom innych piotrkowskich placówek. Dziewczynki brały wielokrotnie udział w uroczystościach z okazji Dnia Babci  i Dziadka w Domu Spokojnej Starości przy ul. Żwirki i Wojska Polskiego. Występy te wzbudziły wiele pozytywnych emocji wśród młodych tancerzy jak i wśród pensjonariuszy. Dokonał oprawy tanecznej w koncercie jubileuszowym „Tajemnice św. Mikołaja” w szkole i w bibliotece publicznej w czasie wręczenia nagród literackich, kilkakrotnie na międzyszkolnym konkursie „Z przyrodą za pan brat”, na różnego rodzaju konkursach międzyszkolnych. Zdobyły II nagrodę w konkursie taneczno-muzycznym organizowanym przez SANEPID. Wspólnie z innymi uczniami szkoły przygotował spektakl muzyczny pt. „Rudolf- czerwononosy renifer”. Spektakl ten został pokazany również uczniom innych szkół i przedszkoli.  Na uroczystości 40-lecia szkoły wystąpił w układzie „Krasnoludki”.

SKS

"Jak trenujesz, tak będziesz walczyć".
Trener: Małgorzata Wójtowicz
Trener: Zenon Kurzydlak
Trener: Jarosław Jaworski
Zajęcia SKS-u prowadzone są przez trzech wykwalifikowanych nauczycieli W-F. Mają one charakter różnorodny w celu zainteresowania nimi jak największej rzeczy uczniów. Każde dziecko, które pragnie uprawiać sport może znaleźć dla siebie coś ciekawego: są to zajęcia o charakterze sportowym i sportowo-rekreacyjnym, których celem jest zadbanie o to, aby każdy młody człowiek miał zamiłowanie do ruchu, a co za tym idzie umiał czynnie wypoczywać. Na zajęcia uczęszczają dzieci zainteresowane daną dyscyplinę sportową, na zasadzie dobrowolności.

Realizując program zajęć SKS przygotowujemy dzieci do zawodów sportowych organizowanych przez stowarzyszenia sportowe, organizujemy wyjazdy na turnieje i obozy sportowe. Aby umożliwić dalszy rozwoju najzdolniejszym dzieciom współpracujemy z klubami sportowymi.

Koło Młodego Historyka

"Historia magistra vita est".
Prowadząca: Marta Chojnacka

Historia jako przedmiot nauczania rozpoczyna się już w klasie IV. Uczniowie na tym poziomie rozpoznają swoje zainteresowania i możliwości. Program zajęć kółka jest  tak skonstruowany, aby po pierwsze rozbudzał zainteresowania najmłodszych członków kółka, po drugie poszerzał wiedzę uczniów na temat historii Piotrkowa Tryb., stwarzał im możliwości pokazania swoich osiągnięć. Zajęcia naszego kółka najczęściej odbywają się poza szkołą. Młodzi historycy poznają dzieje naszego miasta zwiedzając muzeum, Stare Miasto, zamek, a raczej pałac w Bykach, cmentarze m.in. rzymsko-katolicki, a także żydowski; czytając legendy o Piotrkowie i zapoznając się ze zwyczajami ludowymi w regionie.
Zdobytą wiedzę młodzi historycy wykorzystają w II semestrze przygotowując prezentację na temat historii i legend Piotrkowa dla swoich koleżanek, kolegów, rodziców i nauczycieli lub biorąc udział w międzyszkolnym konkursie z historii Piotrkowa Tryb. Przygotowując inscenizację uczniowie mają możliwość wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności z innych przedmiotów: min. języka polskiego, przyrody, plastyki i techniki. Powszechnie wiadomo, że uczeń głównie zapamiętuje to, gdzie był, co widział, co robił i o czym rozmawiał.

Zespół wokalny

„Każdy człowiek jest melodią”.
Instruktor: Grażyna Baranowska

Koło teatralne MASKA

„Świat jest teatrem…”
Instruktor: Anna Nowaczyk

Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój, podobnie jak zabawa i lektura. Daje on dziecku możliwość kształtowania własnego bytu w takim stopniu, na jaki nie pozwala życie realne. Szeroko uaktywnia się fantazja dziecka, a także marzenia i zainteresowania. Zajęcia teatralne poszarzają i kształtują wiedzę ucznia. Opierają się w dużej mierze na zabawie.
W trakcie spotkań uczestnicy pracują nad perfekcją słowa i ruchu, a także nad umacnianiem wiary w siebie. Sprawdzają i rozwijają swoje umiejętności: autorskie, literackie, plastyczne, wokalne, a także organizacyjne. Poprzez ekspresję dzieci mają możliwość uzewnętrznienia siebie, wyjścia ku światu. Krótkie inscenizacje i gry dramowe uczą współpracy w zespole, odpowiedzialności, tolerancji, kształtują ogromne więzi emocjonalne między członkami zespołu.
Zajęcia te staną się dla dzieci przyjemnością, zabawą i ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu.
 
 Koło informatyczne

„Komputer jest logicznym,  dalszym rozwinięciem człowieka”.
Prowadząca: Marta Chojnacka

Koło informatyczne jest skierowane do uczniów chcących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach informatyki.

CELE  OGÓLNE:

  •     Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań informatyką poprzez pokazywanie jej praktycznego zastosowania.
  •     Popularyzacja informatyki wśród uczniów.
  •     Poszerzenie wiadomości zdobytych na lekcjach informatyki.
  •     Korzystanie ze źródeł informacji typu multimedia, Internet.
  •     Zastosowanie komputera do komunikowania się.
  •     Zastosowania komputera we różnych dziedzinach życia.
  •     Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informatycznym.


Koło przyrodnicze

„Przyroda bez człowieka będzie istniała, ale człowiek bez przyrody nie”.
Prowadząca: Sabina Dudar
Uczestnikami koła są uczniowie klas piątych i szóstych.

Celem naszych spotkań jest poszerzanie wiedzy przyrodniczej głównie z zakresu ekologii. Na zajęciach korzystamy z pakietu multimedialnego „Ekologia w gimnazjum”. Każdy uczestnik koła na swojej karcie pracy rozwiązuje problemy poruszane na danych zajęciach. Na zajęciach uczeń ma możliwość wykonania prostych doświadczeń fizyko-chemicznych oraz preparatów mikroskopowych.

Na kółko serdecznie zapraszam wszystkich uczniów, którzy pragną dowiedzieć się więcej na temat praw natury oraz otaczającego nas świata.

Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (SK PTSM) PODRÓŻNIK

”Podróże są najlepszym bodźcem twórczości”.
Prowadząca: Ewelina Grabowska

„POZNAJ PIĘKNO SWOJEGO KRAJU, ABYŚ MÓGŁ GO UKOCHAĆ” - to hasło przyświecające działalności Szkolnego Koła PTSM (SK PTSM) istniejącego od października 2005 r. Opiekunem koła jest Ewelina Grabowska.

Główne cele koła to:

·     rozwijanie zainteresowań krajoznawstwem i turystyką,

·     przyjemne i pożyteczne spędzanie czasu wolnego w stałym kontakcie z przyrodą,

·     zdobywanie informacji z zakresu turystyki, ochrony środowiska, poznanie własnego regionu oraz Polski.

 

Jesteśmy członkami koła i...

W dni wolne od nauki szkolnej chodzimy na rajdy, jeździmy na zloty, spędzamy czas miło, poznając bliższą i dalszą okolicę oraz ciekawych ludzi i ich kulturę. Chodzimy na piesze wycieczki przez co stajemy się sprawniejsi i zdrowsi. Rozwijamy swoje zainteresowania, uczestniczymy w konkursach i zawodach oraz zdobywamy nowe umiejętności. I nigdy nie mamy czasu na nudę!

Jak zostać członkiem koła?

Jeżeli chcesz poznawać nowe miejsca, nowych ludzi a przy tym bawić się wesoło i przyjemnie spędzać czas wolny na świeżym powietrzu to Wędruj z Nami!