Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Standardy ochrony małoletnich

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora
Nr 10/2023/2024 z dnia 13 lutego2024

 
 
 
 

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 
 
 
NR STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH WSKAŹNIKI
Standard 1.
 
Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Tryb.
ustanowiła i wprowadziła w życie  POLITYKĘ OCHRONY DZIECI
W POLITYCE określono,
w szczególności:
1.1. Zasady bezpiecznych relacji pracowników z małoletnimi
1.2. Zasady bezpiecznych relacji na linii małoletni – małoletni
1.3. Zasady i procedurę podejmowania interwencji
w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego
1.4. Procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz odpowiedzialne za wszczynanie procedury "Niebieskie Karty"
1.5. Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia
1.6. Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia
1.7. Sposób dokumentowania
i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego
1.8. Zasady korzystania
z urządzeń elektronicznych
z dostępem do sieci Internet
1.9. Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi
i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie
1.10. Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie pracowników do stosowania POLITYKI, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności
1.11. Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim POLITYKI do zaznajomienia się
z nimi i ich stosowania
1.12. Zasady przeglądu
i aktualizacji POLITYKI
Standard 2. Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Tryb.
  monitoruje pracowników
w celu zapobiegania krzywdzenia dzieci
2.1. Jednostka sprawdza kandydatów do pracy i pracowników w zależności od stanowiska w Krajowym Rejestrze Karnym, Centralnym Rejestrze Orzeczeń Dyscyplinarnych, Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestr z dostępem ograniczonym oraz Rejestr osób w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze
2.2. Jednostka odbiera od kandydatów do pracy stosowne informacje, oświadczenia zgodnie z przepisami prawa,
 w szczególności Karty Nauczyciela, ustawy
o pracownikach samorządowych, ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich
2.3.Jednostka weryfikuje inne osoby dopuszczone do czynności z małoletnimi w szczególności praktykantów, wolontariuszy
w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestrze z dostępem ograniczonym oraz Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie
o wpisie w Rejestrze i odbiera od nich stosowne informacje
i oświadczenia zgodnie z przepisami.
 
Standard 3. Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Tryb.
monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań
z przyjętymi zasadami ochrony małoletnich
3.1. Jednostka określiła zasady przeglądu i aktualizacji POLITYKI oraz przyjętych standardów
3.2. W jednostce okresowo prowadzi się analizę standardów ochrony małoletnich, a wnioski
i rekomendacje zawarte są
w sprawozdaniu
3.3.  Sprawozdanie z realizacji standardów ochrony małoletnich w jednostce jest opracowywane raz na 2 lata.
3.4. W sprawozdaniu uwzględnione są głosy pracowników, małoletnich i ich rodziców (opiekunów).
3.5. Na bazie sprawozdania aktualizowana są standardy  ochrony małoletnich, POLITYKA
i działania związane z realizowaniem zasad ochrony małoletnich.
3.6. Wyznaczono osobę odpowiedzialną za monitoring realizacji standardów ochrony małoletnich, której rola, zadania są jasno określone.
3.7. W sposób przyjęty w danej instytucji podano do
wiadomości pracowników, małoletnich oraz rodziców (opiekunów), kto jest tą osobą wraz z informacją jak się
z nią skontaktować.

 

Załączniki artykułu

standardy ochrony małoletnich w SP5 (docx) 0.02mb, (pobrań: 34)
polityka ochrony dzieci w SP5 (docx) 0.04mb, (pobrań: 38)