Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =

REKRUTACJA  DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
 NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Zgodnie   z zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej  szkoły podstawowej  przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe  w obwodzie danej szkoły  na podstawie zgłoszenia.
Kandydaci zamieszkali  poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą
być przyjęci  do klasy pierwszej po przeprowadzeniu  postępowania rekrutacyjnego.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 brane
są pod uwagę kryteria określone  przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak  najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny
oraz lokalnych potrzeb społecznych.
 
Kryteria obowiązujące
w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski,
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

 
Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty potwierdzające spełnienie danego kryterium
1. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona  jest rekrutacja, będzie uczęszczało  do tej szkoły
 
5 pkt potwierdzenie dyrektora szkoły na podstawie  dokumentacji szkolnej
2. kandydat, który uczęszczał do przedszkola  mającego swoją siedzibę  w obwodzie tej szkoły
 
3 pkt zaświadczenie  dyrektora przedszkola
3. wielodzietność rodziny kandydata 2 pkt oświadczenie rodzica
o wielodzietności rodziny, w której wychowuje się kandydat
4. miejsce pracy  co najmniej  jednego z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły
 
1 pkt zaświadczenie z zakładu pracy
o zatrudnieniu rodzica kandydata
 
 
 
 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 stycznia 2021r.
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2021/2022
Czynności
 
Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 01.04.2021 r.
do 07.04.2021 r.
od 04.05.2021 r.
do 05.05.2021 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o  przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub  kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 08.04.2021 r.
do 12.04.2021 r.
od 06.05.2021 r.
do 10.05.2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję  rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 14.04.2021 r.
godz. 14.00
11.05.2021 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 14.04.2021 r.
do 16.04.2021 r.
od 11.05.2021 r.
do 13.05.2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 19.04.2020 r.
godz.14.00
14.05.2021 r.
godz. 14.00
 
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak
Dokument został podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
 

Załączniki artykułu

zasady naboru do SP - inf. z UM(1) (doc) 0.04mb, (pobrań: 87)
potwierdz. woli rodz. kl. I (doc) 0.03mb, (pobrań: 103)
zgloszenie-kl-1 obwód SP5 (doc) 0.09mb, (pobrań: 108)
rekrutacja oświadczenie(1) (doc) 0.02mb, (pobrań: 113)

Kontakt

ul. Jerozolimska 73
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. / fax: 44 732-37-31
e-mail: sp5@sp5.piotrkow.pl

Czwartek 28 paździenika 2021

Tadeusz, Wszeciech, Szymon, Juda, Wielimir, Domabor

Ankieta

Ile czasu spędzasz przed komputerem w weekend?Zobacz wyniki