Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =

REKRUTACJA  DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
 NA ROK SZKOLNY 2024/2025
Zgodnie   z zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej  szkoły podstawowej  przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe  w obwodzie danej szkoły  na podstawie zgłoszenia.

Kandydaci zamieszkali  poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą
być przyjęci  do klasy pierwszej po przeprowadzeniu  postępowania rekrutacyjnego.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 brane
są pod uwagę kryteria określone  przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak  najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny
oraz lokalnych potrzeb społecznych.
 
Kryteria obowiązujące
w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski,
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

 
Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty potwierdzające spełnienie danego kryterium
1. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona  jest rekrutacja, będzie uczęszczało  do tej szkoły
 
5 pkt potwierdzenie dyrektora szkoły na podstawie  dokumentacji szkolnej
2. kandydat, który uczęszczał do przedszkola  mającego swoją siedzibę  w obwodzie tej szkoły
 
3 pkt zaświadczenie  dyrektora przedszkola
3. wielodzietność rodziny kandydata 2 pkt oświadczenie rodzica
o wielodzietności rodziny, w której wychowuje się kandydat
4. miejsce pracy  co najmniej  jednego z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły
 
1 pkt zaświadczenie z zakładu pracy
o zatrudnieniu rodzica kandydata
 


Zarządzenie nr 6 z dn. 8 stycznia 2024 r.
Zarządzenie Nr 6
 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 8 stycznia 2024 roku
 
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do  klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40)  oraz art.154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z późn.zm.) zarządzam co następuje:
 
§1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025  klas I publicznych szkół  podstawowych, dla których organem  prowadzącym jest Miasto Piotrków  Trybunalski, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§2.Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski.
 
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak
dokument został podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym


 Załącznik do Zarządzenia nr 6
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 8 stycznia 2024 roku 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2024/2025
Czynności
 
Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
od 03.04.2024 r.
do 11.04.2024 r.
od 06.05.2024 r.
do 08.05.2024 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjna wniosków o  przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub  kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 12.04.2024 r.
do 17.04.2024 r.
od 09.05.2024 r.
do 14.05.2024 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję  rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 18.04.2024 r.
godz. 14.00
15.05.2024 r.
godz.14.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 18.04.2024 r.
(od godz.14.00)
do 22.04.2024 r.
od 15.05.2024 r.
(od godz.14.00)
do 17.05.2024 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 23.04.2024 r.
godz.14.00
20.05.2024 r.
godz. 14.00
 
 
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak
dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 
Prosimy rodziców/opiekunów prawnych
o złożenie w sekretariacie wypełnionego zgłoszenia/ wniosku.


Zgłoszenia i wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony www.sp5.piotrkow.pl 
 

Załączniki artykułu

zgloszenie-do-obwodowej-szkoły 2024-2025 (docx) 0.03mb, (pobrań: 61)
potwierdzeie woli zapsiu dziecka do szkoły (doc) 0.03mb, (pobrań: 48)
oswiadczenie o zamieszkniu (doc) 0.02mb, (pobrań: 50)
obwód SP 5 (docx) 0.01mb, (pobrań: 62)
oswiadczenie o godz. uczeszczania (doc) 0.02mb, (pobrań: 57)

Kontakt

ul. Jerozolimska 73
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. / fax: 44 732-37-31
e-mail: sp5@sp5.piotrkow.pl

Środa 17 kwietnia 2024

Klara, Józef, Robert, Radociech, Anicet, Stefan, Izydora, Aniceta, Jakub, Innocenty

Ankieta

Ile czasu spędzasz przed komputerem w weekend?Zobacz wyniki