Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Deklaracja dostępności

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 5 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-05-06
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2020-02-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

- pochodzące z różnych źródeł,
- dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,
- niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zawartość publikować bezpośrednio na stronie www, aby była w pełni dostępna i gwarantująca lepsze odczytywanie przez czytniki ekranu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • osoba kontaktowa - Magdalena Bobras
  • e-mail: sp5@sp5.piotrkow.pl
  • telefon: 44 7323731
Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo - skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo domunentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłąszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej powyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejścia do szkoły są od ul. Geodezyjnej dla pracowników szkoły oraz dla uczniów od ul A. Asnyka. Do wejść prowadzą chodniki oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych.
Szkoła jest parterowym budynkiem w kształcie litery U. W jednej części znajduje się piętro z sześcioma klasami, do których wchodzi się trzema klatkami schodowymi. Brak jest na piętrze wspólnego korytarza. W zagłębieniu litery U znajduje się dziedziniec, na który można wyjść trzema wejściami (wejścia ewakuacyjne).
Szkoła nie ma wind.
Obszar kontroli stanowi domofon umieszczony przy wejściu od strony ul. Geodezyjnej. Po uzyskaniu zgody na wejście do szkoły osoba wchodząca kieruje się do sekretariatu szkoły.
Brak jest pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W szkole zainstalowany jest system alarmowy w toaletach dla niepełnosprawnych.
Na terenie szkoły nie ma parkingu.
Wzdłuż ul. A. Asnyka jest zatoczka dla samochodów. Ul. Geodezyjna jest szeroką, mało ruchliwą ulicą, wzdłuż której można zaparkować samochód.
W szkole nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne
Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych.