Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Deklaracja dostępności

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 5 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pochodzące z różnych źródeł,
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zawartość publikować bezpośrednio na stronie www, aby była w pełni dostępna i gwarantująca lepsze odczytywanie przez czytniki ekranu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Renosik.
 • E-mail: sp5@sp5.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 7323731

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim
 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Jerozolimska 73
 • E-mail: sp5@sp5.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 7323731

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejścia do szkoły są od ul. Geodezyjnej dla pracowników szkoły oraz dla uczniów od ul A. Asnyka. Do wejść prowadzą chodniki oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szkoła jest parterowym budynkiem w kształcie litery U. W jednej części znajduje się piętro z sześcioma klasami, do których wchodzi się trzema klatkami schodowymi. Brak jest na piętrze wspólnego korytarza. W zagłębieniu litery U znajduje się dziedziniec, na który można wyjść trzema wejściami (wejścia ewakuacyjne). Szkoła nie ma wind. Obszar kontroli stanowi domofon umieszczony przy wejściu od strony ul. Geodezyjnej. Po uzyskaniu zgody na wejście do szkoły osoba wchodząca kieruje się do sekretariatu szkoły. Brak jest pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W szkole zainstalowany jest system alarmowy w toaletach dla niepełnosprawnych. Na terenie szkoły nie ma parkingu. Wzdłuż ul. A. Asnyka jest zatoczka dla samochodów. Ul. Geodezyjna jest szeroką, mało ruchliwą ulicą, wzdłuż której można zaparkować samochód. W szkole nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.