Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Karta rowerowa

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =

REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 622 ze zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512).
 
Warunki ubiegania się o kartę rowerową
1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.
2. Uczeń powinien w wyznaczonym terminie złożyć wypełniony czytelnie Arkusz zaliczeń ucznia wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.
3. W przypadku braku podpisu rodzica lub wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej.
4. Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych w wyznaczonym terminie.
5. Uczniowie składają egzamin w formie testowej (część teoretyczna) oraz praktycznej.
6. Test (część teoretyczna) przeprowadzony jest w formie testu.

Test zawiera pytania o następującej tematyce:
  • znaki i sygnały drogowe,
  • manewry na drodze,
  • typowe sytuacje drogowe
  • pierwsza pomoc ofiarom wypadków. 
7. Test sprawdzający wiadomości teoretyczne składa się z 25 pytań, aby go zaliczyć uważa się udzielenie przez ucznia 80 % poprawnych odpowiedzi. Czas trwania egzaminu (35 minut plus 10 minut przygotowanie) łącznie 45 minut.

8. W przypadku nie zaliczenia lub nie przystąpienia do sprawdzianu w pierwszym terminie, uczeń może przystąpić do jednego sprawdzianu poprawkowego w drugim terminie.
9. Jeżeli wynik egzaminu poprawkowego jest negatywny uczeń przystępuje do egzaminu w następnym roku szkolnym.
10. Po zaliczeniu testu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze.
11. Test praktyczny (część praktyczna) polega na ocenie kierującego rowerem pod względem:
  • Pozycji kierującego na pojeździe. 
  • Upewnienia się o możliwości jazdy.
  • Upewnienia się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy.
  • Przejazdu "ósemki" bez najeżdżania na linię, nie podpierając się nogami.
  • Hamowania i zatrzymania pojazdu w określonym miejscu.

12. Sprawdzian (Egzamin) praktyczny musi się odbywać wyłącznie na sprawnym rowerze posiadającym wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym.
13. Za pozytywnie zdany egzamin teoretyczny uważa się udzielenie przez ucznia 80 % poprawnych odpowiedzi w teście i zdany test praktyczny 90% poprawnie wykonanych manewrów.
Procedura uzyskania karty rowerowej
1. Uczeń powinien pobrać od nauczyciela techniki arkusz zaliczeń ucznia.
2. Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe.
3. Uzyskać wpis (zgodę) rodzica lub prawnego opiekuna. Zgoda Rodziców/Prawnych opiekunów jest jednocześnie deklaracją braku przeciwskazań zdrowotnych do przystąpienia ucznia do egzaminu.
4. Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy
5. Zgłosić się do nauczyciela techniki lub koordynatora wychowania komunikacyjnego w wyznaczonym terminie egzaminu z wypełnionym arkuszem zaliczeń ucznia oraz aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.
6. Przystąpić do sprawdzianu teoretycznego.
7. Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego, przystąpić do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze na placu manewrowym.
8. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie kartę rowerową.

Załączniki artykułu

Regulamin uzyskania karty rowerowej (docx) 0.02mb, (pobrań: 8)